پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
یونانیان 7 کلمه را برای 7 نوع عشق در نظر گرفته و می شناختند
عشق احساس علاقه شدید به کسی یا چیزی است