پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
سیاری از کسانی که عقب ماندگی ذهنی تشخیص داده می شوند، افرادی هستند که زمانی برای فعالیت کافی عقلی، استعدادهای بالقوه داشته و حتی هنوز هم دارند