پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
عقده های روانی می توانند بر روی نحوه ی دید یک شخص نسبت به خودش و نحوه ی رفتار یک شخص با دیگران داشته باشند