پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
فردی که افکار خودکشی دارد بیشتر احتمال دارد که بتواند از کسی کمک بگیرد که گام های مثبت در جهت بهبودی پیدا کند.
خوشبختانه خودکشی قابل پیشگری است؛ و پیشگری از آن نیازمند این است که بدانید چه کارهایی باید برای اینکار انجام دهید و چگونه رفتار کنید.
مانند دیگر نشانه ها، خودکشی نیز ممکن است ناشی از تعدادی مشکلات زیربنایی و تاثیر گذار بوده و فقط ناشی از افسردگی نباشد