پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
علاقه یا رغبت چه معناست؟ بنا به نوشته کلاپارد، روانشناس سویسی، علاقه یا رغبت، یک عامل بنیادی است که به فرد اجازه می دهد تا استعدادهای خود را به طور واقعی شکوفا کند. فلاسفه بزرگ، از جمله ژان ژاک روسو، و مربیان بزرگ تعلیم و