پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
فاز خواب به تاخیر افتاده در فاز خواب به تاخیر افتاده، چرخه خواب/ بیداری از نظر زمانی به عقب منتقل می‌شود و شخص در مقایسه با هنجارهای مرسوم دیرتر احساس خواب‌آلودگی کرده و دیرتر بیدار می‌شود. کوشش ها برای خوابیدن در زمان بهن