پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
انحرافات جنسی، رفتار های جنسی غیر معمولی هستند که بدلیل فانتزی ها و نیاز های شدید جنسی به وجود می آیند
انحرافات جنسی بیماری هایی به شکل تکانه ها، خیال پردازی ها، یا رفتارهای جنسی غیر عادی و انحرافی یا عجیب و متناقض با فرهنگ هستند.
 علت فتی شیسم راستین و نیز پارشیالیسم به درستی دانسته نیست. مساله انطباق مشروط عبارت از ارتباط نخستین مورد نظر جنسی بیمار با فتیش است و بعدها به طور شرطی برای تحریک و به حد رضایت رساندن لذت جنسی او لزوم پیدا می‌کند