پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دشواری خوب گوش دادن دشواری گوش دادن از اینجا ریشه می‌گیرد که مغز یک عضو بسیار سریع است و انسان خیلی سریع تر از آنچه حرف می‌زند فکر می‌کند. وقتی به سخنان مردم گوش می‌دهیم، از مغز می‌خواهیم که در مقایسه با تواناییهای خود خیل