پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همجنسگرایی  به گرایش و علاقه  جنسی و عاطفی شخصی، به شخصی همجنس می گویند.