پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مبانی نوروبیولوژیک اعتیاد دستگاه اعصاب شامل قسمت: دستگاه اعصاب محیطی، دستگاه اعصاب خودکار، و دستگاه اعصاب مرکزی است. ۱. دستگاه اعصاب محیطی که در تمام مسیرها و جهات در سطح بدن گسترده شده اند و پیام‌ها را مثل لمس، گرمی، سردی