پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
محل ادراك محل ادراك به فضایی از لکه جوهر گفته می شود که برای تداعی پاسخ مورد استفاده قرار گرفته است.  محل ادراك ممکن است استفاده از تمامی لکه (پاسخ کلی) تا استفاده از یک جزء غیر معمول (Dd) را شامل باشد.