پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مدل اخلاقی در اعتیاد این دیدگاه مدعی است که اعتیاد یک عمل غیر اخلاقی است و معرف امتناع از مقاومت و پایداری توسط برخی از ضوابط اخلاقی یا قانونی عمل فرد است.