پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
خشم، بسته به نوع و روشی که افراد بروز می دهند، می تواند هم مثبت باشد و هم اثرات منفی بر جای بگذارد.
رویداد ناخوشایندی روی میدهد و طرز تلقی فرد نسبت به آن رویداد سبب می‌شود که فرد احساس خشم کند
رویکردهای درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی نسبت به کنترل خشم، در کنار اصل خشم به مثابه یک خصم، مجموعه کاملی از روش های شناخت درمانی را از قبیل ثبت افکار و کار روی طرحواره های ذهنی به کار می‌گیرد. خصوصاً روش‌هایی که در آثا
خشم خشم، هیجانی بنیادین است زیرا انگیزه نهفته در پس این صیانت خود، به هر دو معنای جسمانی و هیجانی، است. کسانی که دچار تعارض درونی شدید برخاسته از خشم اند، از ابراز قاطعانه خود و مرزبندی با دیگران ناتوان اند.