پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مهارت های حرکتی  انسان در تماس خود با محیط به مقدار زیادی از حواس عضلات خود استفاده می کند و لذا بسیاری از فعالیت های مهم انسانی در رابطه با برخورد با محیط نتیجه هماهنگی میان عضلات و حواس اوست.