پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
دانش آموزان و دانش جویان ممکن است به عللی ناگهان یا به تدریج توان تحصیلی را از دست بدهند
یش از اینکه مشکلی برطرف شود، یا پیش از اینکه مجبور شویم فرزند خود را از افت تحصیلی نجات دهیم، لازم است که بتوانیم دلایل افت تحصیلی و موفق نشدن دانش آموزان در مدرسه را شناخته و درک کنیم
کثر این شایعات با آنکه معمولا هیچگونه مدرک و سند علمی برای آنها وجود ندارد، اما بسیاری از افراد بر آنها باور دارند