پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مفهوم باید ها بایدها از احساس صحیح بودن و مناسب بودن طرز عمل نشات می‌گیرند. در این حالت پیش فرض مورد نظر این است که چون شما چیزی را خیلی می‌خواهید، باید آن را داشته باشید.