پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مقصر پنداشتن  تقصیر یعنی انتساب عقلانی خطا یا مسئولیت اخلاقی. مقصر دانستن ممکن است به طرق مختلف کارکرد دفاعی مخربی داشته باشد. مقصر دانستن دیگران اغلب نوعی بیرونی سازی است، حال آن که مقصر دانستن خود غالباً نوعی حمله بهدخود