پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مقیاس های بالینی در آزمون ام ام پی آی MMPI مقیاس 1 : خودبیمارانگاری این مقیاس شامل 32 ماده است در و اصل براي تشخیص بیماران دچار اختلال خود بیمار پنداری طراحی شده است.