پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مقیاس L. مقیاس دروغ سنجی ور آزمون MMPI این مقیاس شامل 15 سوال است به که منظور کشف تلاش عمدی و ساده لوحانه آزمودنی برای نشان دادن چهره مطلوب از خود ساخته شده است.