پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
راهبردهای شناختی انسان همزمان با انباشته شدن و گسترش مهارت ها، راهی برای تنظیم آنها ابداع می‌کند، به عبارت دیگر، او برای خودنظم بخشی به فرآیندهای درونی خود، مهارت های ویژه ای را برای اداره فرایندهای توجه کردن، به خاطر آورد