پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
 مهارت مقابله با توهین وقتی احساس می کنید به شما توهین شده است مراحل زیر را طی کنید: ۱. مرحله اول تامل در این مرحله با توجه به اهمیت موضوع چند دقیقه تا چند روز فکر کنید تا مطمئن شوید توهین شده است و سوء تفاهم نبوده است. ا