پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مکمل بودن با همسر  مکمل بودن به تعاملی اطلاق می‌شود که ویژگی معرف هر رابطه است. در هرگونه ارتباط، رفتار یک فرد به رفتار دیگری پیوند خورده است. نماد یین و ینگ را که نیروهای مردانگی و زنانگی در جهان هستند به خاطر دارید؟ توجه