پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
برای اینکه نتایج خوبی در تربیت کودک خود به دست آورید موارد زیر بسیار کمک کننده هستند
واژه تربیت˓ در واقع به معنای تعلیم دادن یا پرورش˓ شامل مجموعه ای از روش های مثبت و منفی است.