پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
این نظریه در سال ۱۳۹۸ توسط پروفسور موسی زاده مطرح شد.  مطابق این نظریه اگر مفاهیم و پدیده ها به درستی در ذهن تعریف و طبقه بندی شده باشند در زمانی که آن پدیده اتفاق می افتد اراده حاکم بر ذهن می تواند تصمیم درست تری اتخاذ کن