پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
همد‌لی را آموزش د‌هيد همدلی درست، نه تنها برای درمانگر، كه برای بيمار نيز يك ويژگی ضروری محسوب ميشود. و ما وظيفه داريم به بيماران كمك كنيم كه نسبت به ديگران به اين دليل به ما همدلی پیدا کنند.