پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
چند خطای پایدار درباره ارتباط  اولین خطا این است که فکر کنیم مردم آنچه را که دیگران می‌گویند به راحتی می فهمند و دیگران نیز آنچه را که آنها می گویند به آسانی درک می‌کنند. در واقع، حتی زمانی که یک پیام معین انتقال می‌یابد،