پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کفایت درمان زناشویی و زوجی درمان زناشویی و زوجی، کفایت خود را در درمان چندین اختلال، شامل اعتیاد به الکل، سومصرف مواد و افسردگی نمایان ساخته است. طیفی از رویکردها، از جمله مدل های رفتاری، شناختی و رفتاری، بینش ۔ محور، نظام