پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
کمال خواهی با اختلال وسواسی ۔ جبری ارتباط بسیار نزدیکی دارد. برخی اوقات، افکار و تصاویر ترسناک و نفرت انگیز خاصی به طور تکراری به ذهن فرد می آید و باعث اضطراب شدیدی می شود.