پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
۸ نوع عشق از نظر اشترنبرگ  اشترنبرگ براساس مولفه ی تشکیل دهنده ی عشق، هشت نوع عشق را تعریف کرده است که به ترتیب عبارتند از: ۱. فقدان عشق ۲. عشق دوستانه ۳. عشق شهوانی ۴. عشق پوچ ۵. عشق خیال انگیز ۶. عشق مشفقانه ۷. عشق ابلها