پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
درمان های رفتاری های سو مصرف مواد و الکل  مدیریت وابستگی و مکانیزمهای پاداش یکی دیگر از روش های درمان رفتاری، مدیریت وابستگی است که در این روش درمانی، مجموعه ی شرایط پیشایند رفتار و نتایج یا پیامدهای رفتار تحت کنترل برنام
الکل بسیاری از مردم، بی آنکه بدانند، از الکل به عنوان دارو استفاده می‌کنند. گاه برای زیاد کردن اشتها و گاه به عنوان محرک جنسی و از نظر اخیر شاید الکل مشهورترین داروها باشد.