پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
ذهنیت خنده اتوماتیک در کار بالینی با برخی از بیماران، متوجه لبخند مصنوعی مداوم یا خنده های بی مناسبت آنها با موضوع شده ایم که با طرحواره های اطاعت، انزوای اجتماعی، ایثار، بازداری هیجانی، نقص/ شرم، بی اعتمادی/ بدرفتاری و پذ