پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
عناصر رفتاری در سستی  بیمار به دنبال پیشگیری از فعال شدن طرحواره‌هایش و برای به دست آوردن یک حاشیه امن، از خود ضعف، ناتوانی و عملکرد ضعیف نشان می‌دهد. رفتارهای مظلوم نمایی برای به دست آوردن توجه فراوان از اطرافیان، مفلوک ن