پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
عناصر شناختی در سستی انتخاب موقعیت ضعف برای به دست آوردن منفعت مهمترین موضوع عناصر شناختی در سبک مقابله ای سستی است. منفعت می تواند شامل توجه گرفتن افراطی، سوء استفاده کردن و تغییر دیدگاه دیگران باشد.