پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
مدل جابه جایی هشت گانه در نقطه اوج تسلیم بیمار می گوید که دیگر صبرم تمام شده است. در نقطه اوج جبران افراطی بیمار می گوید: کنترلم را از دست دادم و در نقطه اوج اجتناب می گوید: دیگر نمی خواهم ادامه دهم.