پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
نقطه اوج در سبکهای مقابله ای آنچه مسلم است اینکه اغلب بیماران تنها در یک سبک مقابله ای قرار می گیرند، اما ماندن در یک سبک مقابله ای قطعاً همیشگی نیست و فقط برای یک مدت زمان نامشخص روی می دهد. چه چیز باعث می شود که یک سبک م