پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
پاسخگوی شما هستیم ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸
چهار موضوع مهم در رابطه با سبک های مقابله ای ناسازگار موضوع اول: ابهام و شبهه در انتخاب سبک مقابله ای ناسازگار هنگامی که افراد دچار ناکامی می شوند، با مرور رفتارهای گذشته شان بر سر انتخاب سبک مقابله ای خود، دچار شک و تردی